Αντιστοίχιση Ειδικοτήτων

Αντιστοίχιση Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ με την ΤΕΕ Α΄ & Β΄ κύκλου τα ΤΕΛ και τις ΤΕΣ και μεταφορά Επαγγελματικών Δικαιωμάτων

Αντιστοίχιση Ειδικοτήτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)  – Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) με την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΤΕΕ) Α΄ & Β΄ κύκλου, τα Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια (ΤΕΛ) και τις Τεχνικές Επαγγελματικές Σχόλες (ΤΕΣ) και μεταφορά Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των ΤΕΕ Α΄ & Β΄ κύκλου και των ΤΕΛ & ΤΕΣ στα ΕΠΑΣ-ΕΠΑΛ.

Τα σχετικά έγγραφα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας:

α. Υπουργική απόφαση: Καθορισμός αντιστοιχίας των ειδικοτήτων για τις εγγραφές στα ΕΠΑ.Λ., των κατόχων πτυχίου Α΄ κύκλου ΤΕΕ, των κατόχων πτυχίου Α΄ κύκλου ΤΕΕ των λοιπών Υπουργείων, των κατόχων πτυχίου ΤΕΛ και Β΄ κύκλου ΤΕΕ με αυτή των ειδικοτήτων του ΕΠΑ.Λ. (Δείτε την εδώ).

β. Απόφαση Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.): Αντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ. με ΤΕΕ Α΄ και Β΄ κύκλου, ΤΕΛ και ΤΕΣ και μεταφορά Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των ΤΕΕ Α΄ και Β΄ κύκλου των ΤΕΛ και ΤΕΣ στα ΕΠΑΣ-ΕΠΑΛ (Δείτε την εδώ).