Τίτλοι σπουδών – Ισοτιμία

Στους αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ. χορηγείται απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α΄).

Τα απολυτήρια των Επαγγελματικών Λυκείων είναι ισότιμα με τα απολυτήρια των Γενικών Λυκείων.

Ειδικότερα οι απόφοιτοι έχουν το δικαίωμα:
α) να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
β) να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα τμήματα και στις σχολές των Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
γ) να εγγράφονται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και κατά προτεραιότητα σε τμήματα αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας με την ειδικότητα του πτυχίου τους.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Επαγγελματικών Λυκείων καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992.